Tải tài liệu hướng dẫn xử lý hồ sơ sai khi gửi XML lên cổng theo chuẩn 4210
Nhóm VNPT HIS trên FACEBOOK